top of page
Search
  • Writer's pictureAna Margiani

ჰიდრო ჯგუფმა წავკისში HYDROTE4 დაამონტაჟა

კომპანია ჰიდრო ჯგუფმა 5 ოქტომბერს, წავკისში, 2 ოჯახისთვის განკუთვნილი 4m3 წარმადობის წყლის ბიოლოგიური გაწმენდი დანადგარი HYDROTE4 დაამონტაჟა.

294 views0 comments
bottom of page